Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
 • AED
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • CZK
 • DKK
 • EGP
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MDL
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • RSD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • TWD
 • THB
 • TRY
 • UAH
 • JPY
Език
BG
Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

 Условия за ползване

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕНА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.spectromatic.net I. ПРЕДМЕТ

 Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СПЕКТРОМАТИК ЕООД, ЕИК 825355892, гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 17, представлявано от Спас Марков, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „spectromatic.net”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: СПЕКТРОМАТИК ЕООД

 2. Седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 17

 3. Адрес за упражняване на дейността:  гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 9в

 4. Данни за кореспонденция:  гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 17

 Email: sales@spectromatic.net, тел: +35932657070

 5. Вписване в публични регистри: ЕИК  825355892

 6. Надзорни органи:

 (1) Комисия за защита на личните данни

 Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 тел.: 02/91-53-519

 факс: 02/91-53-525

 Email: kzld@cpdp.bg

 Уеб сайт: www.cpdp.bg

 (2) Комисия за защита на потребителите

 Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

 тел.: 02/933 0565

 факс: 02 / 988 42 18

 гореща линия: 0700 111 22

 Уеб сайт: www.kzp.bg

 III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес www.spectromatic.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки (авточасти и консумативи), включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане нa ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договора с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрези нтерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Всички посочени цени в  ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са с включен данък ДДС

 Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  www.spectromatic.net или друго средство за комуникация от разстояние.

 (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

 (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и потвърдена след това с мейл към Ползвателя.

 (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

 (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 (6)Доставчикът има право да откаже направена покупка, в случай, когато има съмнение за злонамереност, както и при изчерпване на даден артикул.

 Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

 (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

 (3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват пред-договорни отношения.

 (4) При извършване на регистрацията и изпращане на поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. V. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 Чл. 9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика,за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 (2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://spectromatic.net/

 (3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателяи

 (4) Договорът за създаване на профил в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНсе счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажбаот разстояниена стока се счита за сключен от момента на потвърждаването изпратено от Доставчика към Ползвателя по електронен път.

 (5) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя посредством, изпращане на потвърждение на електронния имейл предоставен от Ползвателя на Доставчика.

 (6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 (7) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 (8) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

 (9) Всички изображения, поместени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН имат единствено за цел да създадат известна представа за предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да не отговарят на външния вид на съответната стока. Доставчикът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 (1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или предоставяне нанеобходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. За избягване на съмнение Ползвателя може да предостави данните и по телефон ако се е свързал с Доставчика директно посредством оставените телефони за контакт.

 (2)  Посредством опцията за бърза поръчка, при която се предоставя, имена, телефон и адрес за доставка. Като в последствие поръчката се потвърждава по телефон.

 (3) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или свързване с Доставика посредством предоставените телефони за контакт.

 (4) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 (5) Предоставяне на данни за извършване на доставката– адрес за доставка, имена, телефон, юридически данни (ако клиента е юридическо лице).

 (6) Избор на способ и момент за плащане на цената. ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН предлага следните начини на заплащане на стоките:

 - Наложен платеж с пощенски паричен превод при получаване на стоката;

 - С банков превод по банкова сметка на Доставчика;

 - С кредитна/дебитна карта през системата PayPal.

 Поръчки с метод на плащане PayPalсе изпълняват след постъпване на сумата по сметката на Доставчика.

 За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента - Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва съгласно условията на доставчика на платежната услуга –PayPal .

 (7) Потвърждение на поръчката;

 (8) При получаване на пратката, Ползвателят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка

 (9) При констатирани нарушения във външния вид на стоката Потребителят е длъжен да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

 VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН. Доставчика има право да променя цената, когато тя е въведена грешно и/или е обект на техническа или програмна грешка, както и при промяна на цената на която се търгува дадената стока.

 (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 - В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

 (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

 (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

 (6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 (7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 Чл. 14. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес за доставка в срок до 2 работни дни(за поръчки доставяни на територията на България) и до 30 работни дни (за международни пратки)от датата на потвържадаване на поръчката или друг срок договорен между страните от Доставчика към Ползвателя. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за достава, Ползвателяте длъжен да информира служителите на www.spectromatic.net  в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от Ползвателя, ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не носи отговорност за недоставени стоки.

 (2) Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите. С предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката, Доставчикътможе да удължава сроковете за доставка и с повече от 7 (седем) дни при определени условия (метеорологични, пътни условия, поръчка извън работно време).

 (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 (4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 (5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 Чл. 15. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по предоставянето на стоката писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

 VII. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

 (2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от дататана която стоката е била върната от Потребителя към Доставчика и след като бъде проверено спазването на изискването на чл. 16. ал. 3 отнасяща се до запазения търговски вид. Транспортните разходи по връщането на стоката към Доставчика са за сметка на Потребителя.

 (3) Връщането на стоки към Доставчикасе извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея, без да са били скъсани и/или остранявани), както и да не е замърсена, повредена или използвана.

 (5) При отказ и рекламация от договора за покупко-продажба Потребителя попълва формуляр за отказ :

Стандартен формуляр за отказ
– За: 
www.spectromatic.net, e-mail: sales@spectromatic.net
– С настоящото уведомявам/уведомяваме (*), че се отказвам/отказваме (*) от сключения от мен/нас (*) договор за покупка на следните стоки (*)/за предоставяне на следната услуга (*)
– Поръчано на (*)/получено на (*)
– Име на потребителя(ите)
– Адрес на потребителя(ите)
– Подпис на потребителя(ите) (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 Чл. 17 Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН – www.spectromatic.net (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на СПЕКТРОМАТИК ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на www.spectromatic.net, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 Чл. 18 Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни отношения или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

 Чл. 19 Нищо в сключения между Доставчика и Ползвателя договор за покупко-продажба няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика към Ползвателя да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или описанията на стоките по какъвто и да е начин. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

 Чл. 20 При копиране или възпроизвеждане на информация както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на www.spectromatic.net , Клиентът дължи на www.spectromatic.net неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАИН от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката

 IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

 Чл. 21 (1) Личните данни на Ползвателите се обработват от Доставчика в качеството му на администратор на лични данни

 (2) Предоставянето на Лични данни от Ползвателя е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени услуги или сключване и изпълнението на договор за покупко - продажба.

 (3) Информация за обработката на лични дани и политиката за бисквитеките може да бъде намерена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в съответните Политика за поверителност и Политика на бисквитките.

 X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 22 (1) Доставчикът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. В случай на такава промяна ще публикуваме в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН изменената версия на Общите условия, поради което моля периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за покупко-продажба.

 (2) Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 (3) Доставчикът полага усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможностите за допускане на технически грешки или пропуски в информацията, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

 (4) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 (5) За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в www.spectromatic.net услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: sales@spectromatic.net

Най-продавани